Informacja dla ucznia LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla ucznia LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019

 

Przebieg egzaminu – informacje ogólne

 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.  Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

5.  Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

2. Zdający,  po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu z matematyki) oraz sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

Wymiana arkusza/zestawu tablic/wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu w sali, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

3. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) naklejki przygotowane przez OKE, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności.

4. Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych (godzina rozpoczęcia egzaminu jest określona w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

5. Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający opuszcza salę wraz z członkiem zespołu nadzorującego. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego     lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu oraz wypełnia protokół przerwania i unieważnienia egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.

7. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na brzegu stolika i wychodzi nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz (b) z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

9. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego  na opuszczenie sali.

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób.

a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie.

b. W sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi

udzielający odpowiedzi.

c. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne:

  • jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków – zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem.

d. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek

pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi.

e. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

f. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie zdający, przenosi się do drugiego stanowiska, przy którym będzie udzielał odpowiedzi.

g. Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

h. Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat.

i. Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydrukowane zadanie.

j. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek.

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu

1.Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób.

a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

b. W sali przebywa jeden zdający.

c. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

d. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.

e. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

f. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

g. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

h. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu

a. unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub części ustnej, lub

b. unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był  to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił nie zdał egzaminu maturalnego.

 

Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego

 

1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu w miejscu i w czasie ustalonym  przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

2. Wyniki części pisemnej egzaminu OKE przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku  w celu ich ogłoszenia (egzamin maturalny 4 lipca 2019r.).

 

Świadectwo dojrzałości

 

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:

a. 04 lipca 2019 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym

b. 11 września 2019 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

06.05.2019r.  (poniedziałek) godz. 09.00 – język polski (poziom podstawowy)

06.05.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00- język polski (poziom rozszerzony)

07.05.2019r. (wtorek) godz. 09.00- matematyka (poziom podstawowy)

08.05.2019r. (środa) godz. 09.00- język angielski (poziom podstawowy)

08.05.2019r. (środa) godz. 14.00- język angielski (poziom rozszerzony)

10.05.2019r. (piątek) godz. 09.00- biologia (poziom rozszerzony)

10.05.2019r. (piątek) godz. 14.00- wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

 

Na egzamin pisemny zdający zgłaszają się na 30 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również ze świadectwem ukończenia szkoły)

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 09.05.2019r. (czwartek) od godziny 14.30 do godziny 18.45- język polski

11.05.2019r. (sobota) od godziny 09.30 do godziny 13.00- język angielski

Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu zawierający listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw oraz czas ich trwania dostępny jest w sekretariacie szkoły.