Informacja dla ucznia LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dla ucznia LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018

 

Przebieg egzaminu – informacje ogólne

 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku . Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

5. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Czytaj więcej: Informacja dla ucznia LO, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

04.05.2018 r. (piątek) godz. 09.00 – język polski (poziom podstawowy)

04.05.2018 r. (piątek) godz. 14.00 – język polski (poziom rozszerzony)

07.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 09.00- matematyka (poziom podstawowy)

08.05.2018 r. (wtorek) godz. 09.00 - język angielski (poziom podstawowy)

08.05.2018 r. (wtorek) godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony)

11.05.2018 r. (piątek) godz. 09.00- wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

 

Na egzamin pisemny zdający zgłaszają się na 30 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również ze świadectwem ukończenia szkoły)

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

12.05.2018 r. (sobota) od godziny 09.00 do godziny 09.45 - język angielski

15.05.2018 r. (wtorek) od godziny 16.00 do godziny 17.00 – język polski

 

Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu zawierający listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw oraz czas ich trwania dostępny jest w sekretariacie szkoły.