Informacja dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

08.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)

09.06.2020r. (wtorek) godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)

10.06.2020r. (środa) godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)

10.06.2020r. (środa) godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony)

16.06.2020r. (wtorek) godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony)

16.06.2020r. (wtorek) godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie ( poziom rozszerzony)

19.06. 2020r. (piątek ) godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony)

 

Część ustna egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się.

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa osobistego związanego z pandemią koronawirusa COVID - 19.

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją                      w warunkach domowych.

3. Należy unikać tworzenia się grup  przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

5.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali  (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:                                                                                                    a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;                b. wychodzi do toalety;                                                                                                               c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

7. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

10.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

Informacje  dotyczące egzaminu maturalnego

 

1.Egzamin maturalny odbywać się będzie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym           w Lęborku przy ulicy Okrzei 8. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin pisemny        do szkoły, do której uczęszcza (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) nie później niż na pół godziny przed  rozpoczęciem egzaminu zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

2. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty).

3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

4. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów          i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

5.  Zdający  mogą  wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy  z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

6. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

7. Punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE, zdający otrzymują arkusze egzaminacyjne i na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego mają obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane. Sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach. Zauważone braki należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

8. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi,        tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) naklejki oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis     na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności.

9. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali  spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

10. Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali wraz z członkiem zespołu nadzorującego. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.          Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny  na swoim stoliku.

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu  w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia      do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i niedozwolonych przyborów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa                   i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.

12.Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, ale nie wcześniej niż po godzinie zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku  zamknięty arkusz egzaminacyjny i oczekuje na zgodę  opuszczenia sali.

14.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończył pracę         z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 Warunki zdania egzaminu

 

1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu pisemnego z przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Świadectwo dojrzałości

 

1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego OKE przekazuje dyrektorowi szkoły do 11.08.2020r.