O nas

Ośrodek Kształcenia Kadr i Biznesu "PRYMUS s.c. jest organem prowadzącym:

- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku

- Szkołę Policealną "PRYMUS" w Lęborku

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Słuchacze naszych szkół otrzymują:

- legitymacje szkolne

- indeksy

- zaświadczenia (do ZUS-, PCPR-u, MOPS-u oraz innych instytucji)

Za powyższe dokumenty szkoły nie pobierają żadnych opłat.

Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat za egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne.

Oferta edukacyjna naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych skierowana jest do osób, które chciałyby zdobyć wykształcenie średnie.

Nauka dla absolwentów dawnej 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum trwa cztery lata. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej, a nauka trwa trzy lata.

 

Kształcenia odbywa się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).

Osoby, które ukończą Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę we wszystkich uczelniach na różnych kierunkach studiów oraz we wszystkich szkołach policealnych.