TECHNIK OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekun osoby starszejuzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

 

Oferta kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:zaoczny

Przedmioty w zawodzie opiekun osoby starszej:

·         Organizacja opieki nad osobą starszą

·         Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

·         Metodyka pracy opiekuńczej

·         Język migowy

·         Język obcy w pomocy społecznej

·         Opieka i wsparcie osoby starszej

·         Aktywizacja społeczna

·         Praktyki zawodowe

 

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.7. - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.