TECHNIK OPIEKUN DPS

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznejpełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych,niepełnosprawnych,potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programyoddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Opiekun w domu pomocy społecznejuzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

 

Oferta kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:zaoczny

Przedmioty w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej:

·         Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej

·         Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

·         Teoretyczne podstawy opieki

·         Język migowy

·         Język obcy w pomocy społecznej

·         Opieka i pielęgnacja człowieka

·         Aktywizacja osoby podopiecznej

·         Trening umiejętności społecznych

·         Praktyki zawodowe

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.6. - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.