TECHNIK ADMINISTRACJI

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Oferta kształcenia w zawodzie technik administracji skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:zaoczny

Przedmioty w zawodzie technik administracji:

·         Język obcy w administracji

·         Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

·         Podstawy prawa administracyjnego

·         Podstawy prawa pracy

·         Podstawy prawa administracyjnego

·         Podstawy finansów publicznych

·         Wykonywanie pracy biurowej

·         Postępowanie w administracji

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację A.68. - Obsługa klienta w jednostkach administracji

MATURA I EZGAMIN ZAWODOWY

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna