TECHNIK OCHRONY

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Pracownik ochrony fizycznej osób i mieniaznajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Oferta kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Okres nauczania:2 lata

Tryb nauczania:zaoczny

Przedmioty w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

·         Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

·         BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

·         Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

·         Język obcy w ochronie osób i mienia

·         Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

·         Zabezpieczenie imprez masowych

·         Ochrona osób

·         Konwojowanie

·         Wyszkolenie strzeleckie

·         Techniki interwencyjne i samoobrona

·         Praktyki zawodowe

 

Pod koniec IV semestru odbywa się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację Z.03. - Ochrona osób i mienia.